Moderný prístup vo fyzioterapii pre váš wellbeing

Wellbeing (viac v článku “Zoznámte sa: wellbeing”) predstavuje náš stav vnútornej pohody, kedy sa cítime zdraví, šťastní, spokojní so svojim životom, sme užitoční, produktívni a prinášame tak svojmu okoliu pridanú hodnotu. Fyzioterapia je dôležitým dielikom celkového obrazu wellbeingu, ktorí Librum prináša svojim klientom. V Librum práve fyzioterapia predstavuje dôležitú súčasť piliéru Activity, ktorý je jedným zo 7 kľúčových piliérov wellbeing konceptu Librum. 

Až 82% klientov Librum v produktívnom veku udáva, že práv úraz, zranenie, alebo stav ako seknutie v chrbte (akútna lumbalgia) ovplyvnili ich pracovný výkon, dokonca viedli k dočasnej práceneschopnosti. Vypadnutie z pracovného režimu naštrbuje rovnováhu v piliéri Work a vedie k poklesu príjmu, odzrkadľuje sa aj na mentálnej pohode – piliér Mindset. Intenzívne akútne či chronické bolesti dokážu ovplyvniť kvalitu spánku a narušiť tak rovnováhu v ďalšom z piliérov – Relax. Preto fyzioterapia predstavuje významný nástroj, ktorý obnovuje, udržiava a rozvíja naše fyzické zdravie, pomáha liečiť bolesti pohybového aparátu a významne zlepšovať náš wellbeing na úrovni prevencie a včasného riešenia vzniknutých problémov. Fyzioterapeuti Librum sú veľmi žiadaní v benefitných štruktúrach vyspelých firiem. PaedDr. Oliver Poór dipl.f. stojí za ich vzdelávaním, rozvojom a implementáciou najmodernejších trendov z oblasti vedy a výskumu do ich pomoci klientom. Dnes Vám priblížime jeho odpovede na otázky pripravené pre Slovenskú komoru fyzioterapeutov, ktorej je aktívnym členom. 

Wellbeing koncept Librum
Wellbeing koncept Librum

Môžete opísať svoje skúsenosti a pozadie vo fyzioterapii a čo vás ku kariére fyzioterapeuta inšpirovalo?

K fyzioterapií ma to ťahalo už hádam od 17 rokov. Venoval som sa hokejbalu a cvičil vo fitku. Videl som koľko mojich spoluhráčov a protihráčov sa počas sezóny zraní a ja som nechcel byť jedným z nich. Lákalo ma vedieť viac o tom ako naše telo funguje, čo robiť aby sa po zranení rýchlo zotavilo a ako sa o neho starať tak, aby prosperovalo a človek sa mohol venovať tomu, čo ho baví.

Je z vášho pohľadu prevencia a edukácia pacientov kľúčovým faktorom v starostlivosti o fyzické zdravie?

Tým, že moja cesta fyzioterapeuta pokračovala ďalej cez štúdium trénerstva (odbor šport a zdravie), doktorandské štúdium, rigoróznu prácu, učenie a vedecko výskumnú činnosť vnímam edukáciu veľmi vážne. Mnoho pacientov si chce terapie s fyzioterapeutom odkrútiť čo najrýchlejšie, ideálne pasívne ich odležať. Už veľmi skoro som si uvedomil, že keď pacient pochopí význam toho čo s fyzioterapeutom robí a najmä sekundárnych benefitov, ktoré získa okrem vyliečenia problému, dokážeme si ho získať na svoju stranu. Následne je možné dosahovať podstatne lepšie a rýchlejšie výsledky terapie, mať spokojnejších klientov a najmä väčšiu radosť práce. Vzdelávať sa má nielen fyzioterapeut, ale aj pacient. Vzdelávanie Librum Education sme preto rozšírili o rozvoj takzvaných “soft-skills” fyzioterapeuta, ktoré sú potrebné k efektívnemu vedeniu pacienta. Fyzioterapeut si tak osvojí certifikované a akreditované techniky a zároveň aj efektívne spôsoby komunikácie, prezentácie, motivácie a presviedčania.

PaedDr. Oliver Poór dipl.f. počas lektorovania kurzu  Librum Education
PaedDr. Oliver Poór dipl.f. počas lektorovania kurzu  Librum Education

Ktoré faktory by ste označili za rizikové, ovplyvňujúce mentálne zdravie a jeho vplyv na pohybový aparát?

Z môjho pohľadu sú momentálne najrizikovejším faktorom mentálneho zdravia sociálne siete. Stratili prakticky akúkoľvek informačnú hodnotu a prispievajú k tomu, že ľudia sú si vzdialenejší ako kedykoľvek predtým. Cítia sa osamelejší, zabudli budovať vzťahy a partnerstvá a miesto toho sa prostredníctvom komentárov zapájajú do akejkoľvek témy, aby sa cítili v centre diania. V rámci ochrany duševného zdravia sa takémuto prostrediu vyhýbam a z takéhoto opatrenia dokáže profitovať ktokoľvek. Každý fyzioterapeut vie ako deštruktívne vplýva negatívne nastavenie mysle, úzkosť či nervozita na zdravie pohybového aparátu. Klientov preto vediem k psychohygiene od sociálnych sietí. Vyskúšajte to aj vy. Budete sa čudovať koľko času získate tým, že prestanete žiť virtuálny život a budete si viac vychutnávať ten reálny. Prepojenie mentálneho a fyzického zdravia je jedným z klúčových aspektov wellbeingu. Vplýva na neho aj kvalita budovania vzťahov, work-life balance, okolie jedinca, jeho mentálne nastavenie a iné. Terapeut by pri starostlivosti o pohybový aparát nemal zabúdať ani na proaktívny prístup a vedenie klienta v týchto oblastiach. 

Networking -  budovanie vzťahov počas vzdelávacích aktivít a školení Librum Education
Networking – budovanie vzťahov počas vzdelávacích aktivít a školení Librum Education

V poslednom období sa do popredia dostáva téma anti-agingu. Vysvetlite prosím našim čitateľom, čo to konkrétne znamená.

Anti-aging vnímaný ako spomaľovanie a odďaľovanie starnutia už nie je vnímané iba z pohľadu vzhľadu a estetiky. Spomalenie starnutia pohybového aparátu, spevnenie kľúčových segmentov pohybového aparátu je dôležité nielen z pohľadu telesného zovňajšku, ale najmä prevenciu bolestí, úrazov, športových zranení. Anti-aging, fyzická záťaž a fyzioterapia veľmi úzko spolu súvisia a navzájom sa podporujú.

Pred pár dňami ste sa vrátili z konferencie Arab Health. Povedzte nám o konferencii v krátkosti viac.

Táto konferencia združuje vystavovateľov z celého sveta od výrobcov pomôcok a vybavenia do zdravotníctva, cez lídrov v oblasti prevencie, diagnostiky, liečby, výskum až zástupcov verejného zdravia. Okrem načerpania inšpirácie som tu bol najmä prezentovať výsledky a výstupy mojej práce. Najdôležitejšou časťou je však nadväzovanie nových partnerstiev, spoluprác a rozvíjanie tých existujúcich. Na pozadí takýchto konferencií sa totiž riešia medzinárodné spolupráce, rozvíjajú sa nové projekty a preto som sem bol pozvaný aj ja. 

Vzdelávenie Librum Education je plné inovácií. Ich hľadanie počas výstavy Arab Health.
Vzdelávenie Librum Education je plné inovácií. Ich hľadanie počas výstavy Arab Health 2024

Čo by ste označili za jej najväčší prínos?

Za najväčší prínos považujem možnosť diskutovať s najväčšími svetovými odborníkmi v oblasti zdravia na témy wellbeingu, ktoré s kolegami v Librum riešime. Kritickým pohľadom vieme porovnať svoje vedomosti a skúsenosti s rôznymi novinkami, a hľadať riešenia komplexných a často aj komplikovaných tém. Zároveň, keď vo vás ľudia vidia pridanú hodnotu, radi vám otvoria dvere, aby ste si vedeli navzájom pomáhať. Práve oblasti prevencie vzniku problémov pohybového aparátu, civilizačných ochorení ako aj edukácia nastupujúcej generácie zdravotníckeho personálu boli horúce témy, ktoré sme tu riešili. Takéto témy sa ťažko diskutujú on-line, potrebujú fyzickú účasť zainteresovaných ľudí. Výsledkom je projekt na klúč, ktorý momentálne pripravujeme pre zdravotnícke zariadenia v Dubaji. Cieľom je aktívny rozvoj zdravia, zameranie na prevenciu a budovanie nástrojov k tomu potrebných.

Aké sú podľa vás najvýznamnejšie výzvy, ktorým v súčasnosti čelí oblasť fyzioterapie a ako ich možno riešiť?

Tak ako každá iná oblasť zdravotníctva, aj fyzioterapia čelí nedostatku personálu a potrebe zefektívnenia prístupov. Potreby a nároky pacientov sú vyššie ako kedykoľvek doteraz a ich problémy sú komplikovanejšie. Pacienti očakávajú rýchle výsledky, ale motivácia aktívne k nim prispieť je minimálna. Fyzioterapeutom často chýba schopnosť viesť pacienta. Nestačí naučiť ho cvičenia a vykonať úkony terapie. Je potrebné pacienta nadchnúť, motivovať, podporovať v riešení jeho mentálnych bariér a často aj inšpirovať, keď je to potrebné. Málokto je však pripravený vziať na seba túto neľahkú úlohu a byť pacientovi oporou a inšpiráciou. Tak ako pacienti sa radi vydávajú cestou menšieho odporu, tak aj fyzioterapeuti sa často priskoro vzdávajú bez hľadania možných inovatívnych prístupov a riešení.  

Panelová diskusia na tému vzdelávania budúcej generácie zdravotníckych pracovníkov
Panelová diskusia na tému vzdelávania budúcej generácie zdravotníckych pracovníkov

Je podľa vás možné kvalitný personál v zdravotníctve udržať?

V prvom rade je dôležité vedieť prečo študenti nastupujú na štúdium a do zdravotníckeho systému. Chcú pomáhať, lebo v tom vidia vyšší zmysel. Tento zmysel je potrebné v nich udržiavať a vytvárať podmienky, aby ho nestratili a neustále ho rozvíjať. K tomu je potrebné mať vedúcich pracovníkov, ktorí sa neodlišujú od ostatných iba počtom úloh, kompetenciami a zodpovednosťou navyše. Je potrebné, aby boli vzormi, ktoré inšpirujú, motivujú, poradia, hľadajú spôsoby ako zefektívniť prácu, inovovať a hlavne vytvárať zdravé pracovné prostredie. K tomu všetkému nestačí iba rozvoj profesijných zručností a postupov terapie, ale najmä rozvoj takzvaných soft – skills a ich podpora v budovaní medziľudských vzťahov. 

Aj oddelenie fyzioterapeutov je tím, ktorý má zabezpečovať zdravotnú starostlivosť. Nie je to iba súbor rúk, ktoré liečia. Sú to individuálne osobnosti, ktorých potenciál treba nájsť, rozvíjať a vytvárať podmienky pre jeho maximálne využitie.

Priblížte nám prosím zmeny v prístupe k zdravotníckemu personálu a ich vzdelávaniu.

Veľký dôraz sa kladie na komplexnosť vzdelania a multidisciplinárny prístup. Už nestačí byť iba skvelým fyzioterapeutom v manuálnych technikách, alebo na slovo vzatý odborník v ženskej fyzioterapií. Čoraz väčší dôraz sa kladenie na chápanie súvislostí a aplikovaných tém ako sú napríklad vplyv výživy na hojenie pooperačných rán, vplyvu športovej záťaže na prestavbu oporno-pohybového aparátu, dopad stresu na myofasciálne tkanivo a nervový systém, alebo zmena držania tela a jej dopad na plodnosť. Takýchto prípadov je veľa a preto sa budujú interdisciplinárne spolupráce a odborníci so širokým všeobecným rozhľadom. Z môjho pohľadu je dobré pracovať s 1 – 2 metodikami zvládnutými na vysokej úrovni či už to môžu byť napríklad mobilizačné techniky a následne sa ďalej vzdelávať v príbuzných oblastiach v závislosti od toho, aký typ pacientov vás navštevuje. Jednou z najkľúčovejších tém je z môjho pohľadu nielen rozvoj odborných zručností fyzioterapeuta, ale aj jeho osobnosti. Fyzioterapeutov preto rozvíjame aj v oblastiach ako stres menažment, rovnováha pracovného a osobného života, osobný rozvoj, sebaprezentácia vystupovanie a komunikácia. Všetky tieto aspekty ovplyvňujú výsledky ich práce a pomáhajú im v ich ďalšom rozvoji. 

Wellbeing koncept Librum v Dubaji: prevencia, terapia po zranení a návrat k záťaži pre mladých športov v Dubaji
Wellbeing koncept Librum v Dubaji: prevencia, terapia po zranení a návrat k záťaži pre mladých športov v Dubaji

Mohol by byť z vášho pohľadu pokrok a výskum v oblasti zdravotníctva odpoveďou na celospoločenské témy?

Veda a výskum sú klúčovým komponentom, ktorý usmerňuje vývoj aj v oblasti zdravotníctva. Pribúdajú výskumy na preverenie existujúcich postupov a metód (aj v oblasti fyzioterapie) a hľadajú sa spôsoby ich inovácie či skvalitnenia. Výskum prináša aj nové možnosti v oblasti využitia umelej inteligencie, skúmania na génovej úrovni a vyvíjajú sa ultramoderné prototypy zariadení. Menej spomínanou stránkou toho celého je mimoriadna nákladnosť takýchto liečebných postupov, operácií, či zariadení. Sú dostupné zvyčajne iba v ekonomicky najvyspelejší krajinách, ktoré sú lídrami v oblastiach ich výskumu. Väčšine krajín a populácie preto neostáva iné ako pripraviť sa na samoplatcovstvo za prémiovú starostlivosť, alebo venovať maximálnu pozornosť prevencií. Každá krajina si totiž uvedomuje, že hoci je pokrok v zdravotníctve veľký, nie je cenovo dostupný a využiteľný celoplošne. Preto sa pozornosť zdravotníctva upriamuje k téme prevencie, wellbeingu a udržateľnosti. Koniec koncov aj výsledná účinnosť tých najmodernejších a najnákladnejších foriem liečby jej priamo úmerná rozsahu zmien, ktoré pacient po liečbe zavedie a udrží vo svojej životospráve.  

Koncept modernej formy komplexnej evidencie zdravotného stavu jedinca
Koncept modernej formy komplexnej evidencie zdravotného stavu jedinca

Aké sú trendy a novinky v smerovaní fyzioterapie?

Trendom v oblasti fyzioterapie je využívať overené prístupy, ktoré majú dostatočnú oporu “evidence-based medicine”. Každý deň pribúdajú nové zariadenia, ktoré zlepšujú prvky fyzikálnej terapie, či už sú to silnejšie formy magnetu, laseru, rázovej vlny či masážne pištole. Kým výrobcovia týchto prístrojov stavajú na zvyšovaní ich parametrov a funkcionality, odborná verejnosť stavia najmä na kvalite odbornosti fyzioterapeuta. Jeho komplexný pohľad na problémy pacienta a schopnosť vyvinúť úsilie navyše sú ešte stále nenahraditeľné. V centra pozornosti zostávajú metodiky, ktoré majú za sebou kvalitný výskum, dlhú históriu a profesionálny lektorský zbor, ktorý metodiku ďalej vylepšuje. Uprednostňujú sa postupy, ktoré kladú na prvé miesto bezpečnosť pacienta. Odborná verejnosť sa dištandcuje od manipulácií, techník narúšajúcich integritu kožného krytu, či pasívnych techník. Naopak sa vyzdvihujú manuálne techniky spájané s aktívnym prístupom klienta s cieľom jeho angažovanosti v procesu terapie. V tomto smere je pre mňa preferovanou metodikou Mulligan koncept, ktorý je akreditovaným kurzom a formou terapie pre fyzioterapeutov.

Staviam na ňom vo svojej praxi a nadväzujem na neho aktívnym cvičením klientov. Popri fyzioterapií vediem klientov k aktívnemu životnému štýlu, budujem u nich užitočné návyky v oblasti stravovania, regenerácie, spánku, optimalizácie pracovného zaťaženia, redukcie stresu a nastavenie mysle. Podporujem klientov, aby sa nevnímali ako pacienti s diagnózami, ale ako ľudia, ktorí pracujú na odstraňovaní svojich nedostatkov. Zameriavame sa na pozitívne zmeny a návyky podporujúce prevenciu recidívy problémov. Tieto univerzálne odporúčania sú síce každému dobre známe, ale sú náročné na implementáciu do života.

Preto vzdelávame, vedieme a podporujeme fyzioterapeutov aj v takých oblastiach, ktoré im pomáhajú viesť, manažovať a inšpirovať svojich klientov. 

Akreditované vzdelávanie od Librum Education: Mulligan Concept na Slovensku
Akreditované vzdelávanie od Librum Education: Mulligan Concept na Slovensku

Fyzioterapia predstavuje dôležitú súčasť starostlivosti nielen o naše fyzické, ale aj mentálne zdravie a vnútornú pohodu. Preto jej venujeme toľko pozornosti. Nájsť dobrého fyzioterapeuta však nie je ľahké, pretože moderný fyzioterapeut musí byť pripravený zvládnuť viac ako iba uvoľniť stuhnuté svaly. Fyzioterapeuti Librum majú vďaka akreditovaným a certifikovaným školeniam a individuálnym coachingom Librum Education komplexný záber v oblasti wellbeingu (viac o wellbeingu v článku “Zoznámte sa: wellbeing”). Pomáhajú klientom aj pri riešení ich problémov v oblasti lifestylu, výživy, pomáhajú zlepšovať kvalitu spánku. Sú pre klientov sprievodcami pri návrate do pracovnej záťaže po zranení, dlhej práce neschopnosti, dokonca aj po vyhorení. Vďaka špecializovaným cvičeniam celých svalových reťazcov pomáhajú pri zlepšovaní držania tela, fyzickej zdatnosti a upevňovaní zdravia. Naši klienti sú vďaka aktívnej angažovanosti sami so sebou spokojnejší a dosahujú nadpriemerné výsledky.

Napíšte nám a zistite viac o službách pre váš wellbeing: Fyzio on-site, Wellbeing Projekt, alebo seminároch o zdraví a lifestyle – Librum Talks.

Sme tu pre vás!

Najnovšie články v Newsroom

Našou najvyššou hodnotou je zdravie

Našou najvyššou hodnotou je zdravie

My v Librum podporujeme hodnoty Európskej únie a navyše za jednu z najdôležitejších hodnôt považujeme ochranu a rozvoj ľudského zdravia. Starostlivosť o zdravie ako súčasť nášho wellbeingu je kľúčové a v Librum vytvárame možnosti ako dokáže každý jeden z nás prevziať túto zodpovednosť do svojich rúk.