Librum Foundation

Hlavným cieľom Librum Foundation je uspokojovanie záujmov svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti, najmä v oblasti sociálnej, zdravotnej, oblasti telesnej výchovy a športu, budovania medziľudských vzťahov, wellbeingu, ale aj v iných oblastiach spoločenského a kultúrneho života a rozvoja morálno-vôľových vlastností jednotlivcov a budovania ich hodnotového systému bytia.

Svojou pôsobnosťou Librum Foundation pomáha rozvoju zdravia chápaného v zmysle definície Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO – World Health Orgranization). Zdravie je podľa definície WHO chápané ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia“.

Librum Foundation preto svoje pole pôsobnosti v súlade s potrebami vnímania komplexnejšieho kontextu duševného zdravia rozširuje na oblasť “well-being” = stav pohody, v ktorom jednotlivec môže uskutočniť svoje schopnosti, vie zdolávať stresové situácie bežného života, vie produktívne pracovať a vie prispievať do života spoločnosti.”

Librum Foundation podporuje ľudí všetkých vekových skupín s osobitným dôrazom na deti, mládež a seniorov.

Hlavné ciele Librum Foundation

Vytváranie športových a voľnočasových príležitostí ako prevencia závislostí, civilizačných ochorení a vyhorenia, prípadne iných psychických problémov, prevencia a odbúranie stresu.

Edukačná a mimoškolská vzdelávacia činnosť ako súčasť celoživotného vzdelávania sa, osobný a osobnostný rozvoj jednotlivca.

Usporadúvanie verejných, ale aj odborných kultúrnych podujatí a stretnutí.

Edičná a vydavateľská činnosť za účelom podpory vzdelávania a osobnostného rozvoja.

Marketingová a produkčná činnosť vo voľnom rozsahu bez prvkov diskriminácie a intolerancie.

Spolupráca s miestnymi orgánmi štátnej správy a samosprávy, školami, záchrannými a silovými zložkami v oblasti budovania a utužovania zdravia, telesnej, duševnej a mentálnej pohody, ale aj prevencia stavov vyhorenia a anti-aging stratégie.

Pomáhať integrovať do spoločnosti zdravotne oslabené, handicapované, minoritné a marginalizované skupiny obyvateľstva s cieľom ich lepšieho uplatnenia v profesnom, osobnom a kultúrno-spoločenskom živote.

Budovať hodnotovú spoločnosť na základe etických a charakterných parametrov transparentným spôsobom komunikácie a prinášanie nových a inovatívnych nápadov a prístupov do komunít, organizácií, firiem, združení, klubov, ale aj pre individuálne potreby jednotlivcov.

Podporte nás

Cítite potrebu podporiť dobrú myšlienku alebo potrebu vo svojom okolí?

Napíšte nám o tom! Možností podpory je viacero, budeme radi, ak si vyberiete pre Vás vhodnú formu.

Podpora vo forme 2 % (3 %) z dane

Postup krokov pre právnické osoby

Právnické osoby môžu v roku 2024 poukázať 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby za rok 2021, minimálne však 8 €.

a) Ak právnická osoba (firma) v roku aktuálnom období až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v danom roku (zvyčajne do 31. 3.) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v aktuálnom roku (zvyčajne do 31. 3.) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky) – VYPLNÍ v časti IV.

Oznámte nám, že ste zaslali svoje podiel z daní, a zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.

Postup krokov pre fyzické osoby

a) Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie, môžu poukázať 2 % z dane za posledné daňové obdobie, pričom dobrovoľníci môžu poukázať až 3 % z dane!

b) 3 % z Vašej zaplatenej dane môžete poukázať, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. V takomto prípade povinnou prílohou Vášho daňového priznania je Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Minimálna výška poukazovaného podielu zaplatenej dane je vždy 3 €.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete tu. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2020) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska).

Oznámte nám, že ste zaslali svoje 2 % (3 %), a zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.

Postup krokov pre zamestnancov

Do 15. 2. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a zároveň o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Podľa vystaveného potvrdenia si môžete vypočítať:

a) 2 % z Vašej zaplatenej dane, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.

b) Ak ste boli dobrovoľníkom a máte Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, môžete poukázať 3 % z Vašej zaplatenej dane.

Minimálna výška poukazovaného podielu zaplatenej dane je vždy 3 €.

Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie“ a do 30. 4. zašlite na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti povinnou prílohou Vyhlásenia je Potvrdenie o odpracovaní.

Oznámte nám, že ste zaslali svoje 2 % (3 %), a zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.