Záručné podmienky a reklamačný poriadok

I. Záručné podmienky a reklamačný poriadok

 1. Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi za to, že ním zakúpený tovar je v zhode so Zmluvou. To znamená, že Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má akosť a úžitkové vlastnosti požadované Zmluvou, ním alebo výrobcom popisované, alebo na základe reklamy tovaru očakávané, prípadne pre vec takého druhu obvyklé. Predávajúci ďalej zodpovedá za to, že tovar zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
 2. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými príslušnými právnymi predpismi. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak však nie je na tovare uvedený dátum spotreby, v takom prípade záručná doba trvá iba do dátumu spotreby. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.
 3. Pri produktoch krátkodobej spotreby, na ktoré poskytuje Predávajúci záruku 3 dní odo dňa dodania tovaru, ak nie je na obale uvedená iná doba spotreby je potrebné podať reklamáciu bezprostredne po dodaní tovaru adresátovi najneskôr však do 10 dní odo dňa dodania tovaru adresátovi.
 4. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru Spotrebiteľom. Reklamáciu je Spotrebiteľ oprávnený uplatniť zaslaním reklamovaného tovaru na adresu Predávajúceho. Ešte pred zaslaním reklamovaného tovaru a začatím reklamačného konania môže Spotrebiteľ emailom zaslať fotografiu reklamovaného tovaru Predávajúcemu, a to za účelom neformálneho posúdenia stavu tovaru a získania nezáväznej informácie o prípadnom ďalšom postupe a výsledku v reklamačnom konaní. Pri reklamácii je Spotrebiteľ povinný preukázať pôvod tovaru, napríklad faktúrou, záručným listom, pokiaľ bol k tovaru priložený, prípadne iným preukázateľným spôsobom. Zároveň je Spotrebiteľ povinný opísať, ako sa vada prejavuje.
 5. Ak ide o takú vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a aby vadu Predávajúci bez zbytočného odkladu odstránil. Namiesto odstránenia vady môže Spotrebiteľ požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Namiesto odstránenia vady Predávajúci vždy môže vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 6. Ak ide o takú vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako vec bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má Spotrebiteľ aj vtedy, ak ide síce o vady odstrániteľné, avšak nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Opätovné vyskytnutie vady po oprave znamená, že sa vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 7. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.
 8. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 9. Odborným posúdením sa rozumie písomné vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.
 10. Spôsob vybavenia reklamácie určí a reklamáciu vybaví Predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 11. Pri uplatnení reklamácie vydá Predávajúci Spotrebiteľovi písomné potvrdenie. O vybavení reklamácie vydá Predávajúci Spotrebiteľovi písomný doklad.
 12. V prípade, že došlo k poškodeniu tovaru pri jeho doprave kuriérom, je Kupujúci povinný s týmto kuriérom spísať záznam o poškodení prepravovaného tovaru a dodaný tovar nie je Kupujúci povinní prevziať. O doručení poškodeného tovaru je Kupujúci povinný ihneď, najneskôr však do 24 hodín od doručenia, informovať Predávajúceho.
 13. Ak Spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatní počas prvých 12 mesiacov od kúpy, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia, Predávajúci nebude od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie a ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 14. Ak Spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietne, v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže Spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak výrobok Spotrebiteľ zašle na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak odborným posúdením Spotrebiteľ preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže Spotrebiteľ reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. V takom prípade Predávajúci uhradí Spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu Predávajúci nezamietne.
 15. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním alebo na vady, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou alebo využívaním tovaru.
 16. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď po skončení opravy bol Spotrebiteľ povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.
 17. Spoločne s tovarom môže byť Spotrebiteľovi dodaný aj záručný list. Pokiaľ nebude spoločne s tovarom záručný list dodaný, nahrádza ho faktúra.
 18. Pre zodpovednosť za vady a záruky za akosť tovarov a služieb vo vzťahu s Kupujúcim Podnikateľom sa postupuje podľa ustanovení obchodného zákonníka.

II. Ochrana osobných údajov

Pre informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje sa prosím oboznámte s našimi pravidlami na spracovávanie osobných údajov.

III. Cookies

Pre informácie o tom, ako používame cookies sa prosím oboznámte s našimi pravidlami používania cookies.

IV. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 1. Ak nie je Spotrebiteľ spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu.
 2. Ak Predávajúci na žiadosť Spotrebiteľa o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, á Spotrebiteľ podľa §3 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť Spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 3. Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína návrhom Spotrebiteľa. Návrh musí obsahovať zákonom predpísané náležitosti a môže sa podať písomne v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný postupovať nezávisle, nestranne, s náležitou odbornou starostlivosťou, s cieľom urovnania sporu a prihliadať pritom na ochranu práv a oprávnených záujmov strán sporu. Ak majú strany sporu záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu. Uzatvorená dohoda je záväzná. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody o vyriešení sporu a subjekt alternatívneho riešenia sporov dospeje k záveru, že Predávajúci porušil práva Spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska. Subjekt alternatívneho riešenia sporov návrh odloží, ak nie je zrejmé, že predávajúci porušil práva Spotrebiteľa. Alternatívne riešenie sporu je bezodplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov však môže od Spotrebiteľa požadovať poplatok najviac 5 EUR vrátane DPH.
 4. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR (www.mhsr.sk). V prípade cezhraničného sporu má Spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. Spotrebiteľ má tiež právo na mimosúdne riešenie prípadného sporu vyplývajúcich zo Zmluvy, ktoré môžete začať on-line prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov on-line (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/).

V. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré nie sú upravené v Zmluve, sa v prípade, že je Kupujúci Spotrebiteľom, riadia najmä zákonom č. 40/1064 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. V prípade, že Kupujúci nie je Spotrebiteľom, ale Podnikateľom, sa vzťahy medzi Predávajúcim a Podnikateľom riadia najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa ustanovenia týchto VOP, v ktorých sa spomína Spotrebiteľ, aplikujú len na vzťahy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom a nie na vzťahy medzi Predávajúcim a Podnikateľom.
 2. Ak vzťah založený touto Zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva Spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 3. Ak je alebo sa stane ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy neplatné alebo neúčinné, Zmluvné strany sa zaväzujú doplniť Zmluvu o také ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmeny a doplnenia Zmluvy musia mať písomnú formu.
 4. Orgánom dozoru v oblasti ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava a jej jednotlivé inšpektoráty. Orgánom dozoru v oblasti ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
 5. V prípade akýchkoľvek otázok, sťažností, podnetov alebo žiadostí o nápravu sa Kupujúci môže kedykoľvek obrátiť na Predávajúceho, napríklad e-mailom na business@librum.sk.
 6. Znenie týchto Záručných podmienok a reklamačného poriadku môže Predávajúci kedykoľvek jednostranne meniť či dopĺňať. Nové Záručné podmienky a reklamačný poriadok nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke Internetového obchodu a rušia sa tým dovtedy platné Záručné podmienky a reklamačný poriadok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti Kupujúceho vzniknuté pred účinnosťou nových Záručných podmienok a reklamačného poriadku.
 7. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú kedykoľvek dostupné na adrese www.librum.sk a sú Kupujúcemu zaslané tiež v prílohe emailu, ktorým mu Predávajúci potvrdí prijatie jeho Objednávky.

Vytvoril: Mgr. Martin Miklánek 1. 1. 2022 v Bratislave.
Revidované dňa: 20. 10. 2023

Schválil: Mgr. Martin Miklánek, konateľ spoločnosti SCHREIBER group, s.r.o.

O nás

Budujeme mosty vďaka spájaniu skúseností, odbornosti a ľudského prístupu, aby sme Vám pomohli zmeniť pohľadu na starostlivosť o zdravie. Staňte sa súčasťou Librum a naučte sa ako vďaka osobnému rastu žiť plnohodnotnejší, šťastnejší a zdravší život.

Sledujte nás

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach a nenechajte si ujsť inšpiratívne témy, zdravé tipy a ďalšie zaujímavé informácie.