Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Librum, člena spoločnosti SCHREIBER group, s.r.o.

 

1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP”) upravujú právne vzťahy medzi Poskytovateľom a právnickou alebo fyzickou osobou pri poskytovaní služieb Poskytovateľa. VOP sú zverejnené aj v elektronickej forme na webovej stránke spoločnosti www.librum.sk, zasielame ich však aj ako súčasť komunikácie pri nákupe Služieb, Tovaru a pri Prihlasovaní na Kurzy.

2. Definície

Poskytovateľ je spoločnosť Librum, šlen skupiny spoločností SCHREIBER group, s.r.o., Staré Grunty 9B, 941 04 Bratislava, IČO: 54 029 929, IČ DPH: 212 156 1035, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 155246/B, ktorá je obchodnou spoločnosťou.

Zákazník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s Poskytovateľom Zmluvu pre seba, alebo v prospech inej osoby.

Účastník je osoba, ktorá je v zmysle vyplnenej Prihlášky, zrealizovanej Registrácie s nutnosťou platby a Zmluvy oprávnená zúčastniť sa Služby/Kurzu.

Zmluva je dohoda o poskytnutí služieb uzatvorená medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, predmetom ktorej záväzok Poskytovateľa zabezpečiť dodanie Tovaru, Služby, alebo Kurzu pre Zákazníka, resp. Účastníka a záväzok Zákazníka uhradiť dohodnutú cenu.

Ponuka obsahuje najmä popis Tovaru, Služby, alebo Kurzu, ich cenu, špecifikácie Tovarov a Služieb, prípadne špecifikáciu Kurzu (ako napr. dátum, čas a miesto konania Kurzu, storno podmienky, podmienky účasti na Kurze, informácie o lektorovi).

Tovar je produkt hmotnej podstaty, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi na www.librum.sk, prípadne na mieste fyzického predaja ako doplnok ponúkaných komplexných služieb.

Služba je produkt nehmotnej podstaty, ktorý sa prezentuje a ponúka spotrebiteľovi s cieľom uspokojiť jeho dopyt, prípadne potrebu.

Prihláška je prihlasovací, alebo iný kontaktný formulár, alebo dopyt na Službu, alebo Kurz vyplnený Zákazníkom a odoslaný Poskytovateľovi. Môže to byť napríklad email, SMS správa alebo súkromná správa na iných komunikačných platformách.

Registrácia je rozhodnutie Zákazníka registrovať sa na Webovej stránke alebo inom príslušnom mieste vyplnením alebo dodaním všetkých potrebných údajov (napríklad: meno a priezvisko, tituly, adresa bydliska, emailová adresa, telefónny číslo, dátum narodenia) potrebných pre príslušný typ registrácie. Registrácia je spojená s nutnosťou platby.

Kurz je vzdelávacia aktivita organizovaná Poskytovateľom na vopred určenom mieste, s vopred určenou kapacitou osôb za vopred stanovenú cenu. Na účely týchto VOP je Kurzom aj seminár, školenie, konferencia, workshop, online podujatie ako aj akékoľvek ďalšia vzdelávacia aktivita organizovaná Poskytovateľom, fyzicky, on-line, kombinovane prípadne inak.

Balík Služieb/Kurzov je súbor dvoch alebo viacerých Služieb/Kurzov za vopred určenú cenu, vo vopred stanovených termínoch a miestach.
Ustanovenia týchto VOP, ktoré pojednávajú o jednotlivej Službe/Kurze sa primerane vzťahujú aj na Balíky Služieb/Kurzov, ak nie je uvedené inak. Ponuka je časovo obmedzená inzerovaná ponuka Služieb/Kurzov uverejnená na Webovej stránke, sociálnych médiách, alebo inom elektronickom či printovom médiu.

Začiatok Služby/Kurzu je prvý deň fyzického konania Služby/Kurzu, alebo prvý deň, v ktorom boli v používateľskom účte Zákazníka sprístupnené študijné podklady k danej Službe/Kurzu, alebo mu boli doručené inak (poštou, mailom a pod.). Za začiatok Služby/Kurzu sa považuje vždy najskorší z uvedených dátumov.

3. Registrácia na kurz

Za účelom registrácie sa na Službu/Kurz je potrebné kontaktovať Poskytovateľa s Prihláškou na konkrétnu Službu/Kurz. Pre účel Prihlášky sú potrebné základné osobné údaje ako Meno, Priezvisko, Tituly Účastníka Kurzu a podobne. Účasť na Službe/Kurze sa stáva záväznou až po úhrade celej sumy registračného poplatku na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom. Zákazník má právo registrovať sa na Službu/Kurz do ukončenia Ponuky alebo do naplnenia kapacity Služby/Kurzu. Zákazník súhlasí s ustanoveniami VOP platnými v čase uzatvorenia Registrácie ako aj s podmienkami Ponuky a zaväzuje sa nimi riadiť. Registrácia na Službu/Kurz je vždy viazaná na nutnosť platby. Zmluva medzi Zákazníkom a Poskytovateľom sa považuje za uzatvorenú Registráciou na Službu/Kurz podľa tohto článku VOP a momentom uhradenia ceny Služby/Kurzu.

Zmluva trvá po dobu trvania práv a povinností Poskytovateľa a Zákazníka z nej vyplývajúcich; záväzky Poskytovateľa a Zákazníka zo Zmluvy zanikajú ich splnením alebo inými spôsobmi podľa platných právnych predpisov. Záväzky Poskytovateľa vyplývajúce zo Zmluvy sa považujú za splnené poskytnutím plnenia zo strany Poskytovateľa Zákazníkovi, resp. Účastníkovi, alebo nevyužitím účasti na danom termíne Služby/Kurzu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo rozšíriť okruh požiadaviek vzhľadom na legislatívne požiadavky, prípadne zohľadniť požiadavky tretích strán (orgány štátnej správy a samosprávy, atď.)

4. Platobné podmienky

Cenu Tovaru, Služby, alebo Kurzu, ktorá je uvádzaná ako konečná vrátane všetkých daní a poplatkov, Zákazník uhradí spôsobom uvedeným na faktúre vystavenej Poskytovateľom. V niektorých prípadoch výslovne uvedených v Ponuke je možné uhradiť najprv zálohovú platbu vo vopred dohodnutej výške ceny a druhú časť ceny uhradiť následne, na základe doplatkovej faktúry alebo v hotovosti podľa vopred dohodnutých podmienok najneskôr však v deň fyzického dodania Služby, Tovaru, alebo Kurzu. V prípade, ak Zákazník vystupuje v Zmluve v postavení zdaniteľnej osoby t.j. obstaráva Tovar, Službu, alebo Kurz na účely podnikania má nárok na obdržanie daňového dokladu od Poskytovateľa s jeho kompletným daňovými údajmi. Zákazník má povinnosť oznámiť túto skutočnosť Poskytovateľovi v Prihláške, alebo objednávke uvedením svojich fakturačných údajov (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH).

5. Ostatné podmienky

Uhradením celej ceny Tovaru, Služby, alebo Kurzu je Zákazník oprávnený zúčastniť sa na Službe/Kurze a využívať príslušné a súvisiace služby. Pre prípad Tovaru, alebo Služby sa Zákazník stáva jeho majiteľom uhradením celej kúpnej ceny v termíne splatnosti. V prípade Kurzu: po ukončení Kurzu dostane Účastník osvedčenie o účasti na Kurze, pokiaľ je to uvedené v Ponuke Kurzu.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo vopred stanoviť podmienky pre účasť na Službe/Kurze, ktoré sú povinnou náležitosťou Ponuky. Účastníci Služby/Kurzu nesmú vyhotovovať obrazové a/alebo audiovizuálne záznamy z priebehu Služby/Kurzu. Účastníci Služby/Kurzu berú na vedomie, že obrazové záznamy, audiovizuálne záznamy, skriptá, resp. akékoľvek ďalšie materiály, ktoré boli vyhotovené v súvislosti so Službou/Kurzom podliehajú ochrane duševného vlastníctva a Účastník Služby/Kurzu ich nesmie zverejňovať, rozmnožovať ani iným spôsobom sprístupňovať tretím osobám. V prípade, ak sa na uskutočnenie Služby/Kurzu vyžaduje naplnenie minimálnej kapacity počtu Zákazníkov a tento počet sa počas doby trvania Ponuky nedosiahne, Zmluva sa zrušuje.

Uhradená cena za Službu/Kurz, ktorý nebol zrealizovaný z dôvodu nenaplnenia minimálneho počtu účastníkov, bude Zákazníkovi vrátená na bankový účet, z ktorého uhradil cenu Služby/Kurzu, a to do 14 dní od zrušenia Zmluvy, alebo termín Služby/Kurzu môže byť presunutý na neskorší dátum. Zákazník však v takomto prípade musí písomne súhlasiť s presunutím svojej účasti na neskorší termín. V opačnom prípade bude Poskytovateľ postupovať podľa vyššie uvedeného postupu. V prípade písomného súhlasu Zákazníka s presunom na neskorší termín sa vzťahujú na nový termín Služby/Kurzu rovnaké VOP ako na pôvodnú registráciu.

V prípade, že Poskytovateľ nebude môcť uskutočniť Službu/Kurz ani v neskoršom termíne, je povinný uhradiť Kupujúcemu plnú cenu Služby/Kurzu (dobropis) najneskôr do 30 dní odo dňa pôvodne plánovaného začiatku Služby/Kurzu.

V prípade neuskutočnenia Služby/Kurzu z iných dôvodov na strane Poskytovateľa (vrátane zásahov vyššej moci), sa Poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť pre Zákazníka účasť na obsahovo porovnateľnej Službe/Kurze v rovnakom mieste, v ktorom sa mala konať pôvodná Služba/Kurz v lehote 18 mesiacov odo dňa konania pôvodného termínu Služby/Kurzu, alebo vrátiť Zákazníkovi cenu Služby/Kurzu, a to podľa výberu Poskytovateľa.

6. Zodpovednosť za vady

Zodpovednosť za vady Tovaru, Služby, alebo Kurzu poskytnutého Poskytovateľom sa riadi ustanoveniami platných právnych predpisov, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) a zákona č. 250/2007 Z . z . o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“); resp. ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v prípade Zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi.

Zákazník môže uplatniť práva zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) na emailovej adrese business@librum.sk, alebo osobne v mieste sídla Poskytovateľa uvedeného v článku 2. týchto VOP bezodkladne od okamihu, kedy sa o vade dozvedel.

Po obdržaní reklamácie bude Zákazník kontaktovaný za účelom vybavenia reklamácie. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Pri identifikácii vady Poskytovateľ postupuje podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 622 a 623) a Zákona o ochrane spotrebiteľa. Odstrániteľné vady je Poskytovateľ povinný odstrániť bez zbytočného odkladu, alebo na žiadosť Zákazníka zrealizovať výmenu prípadne inú formu náhrady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu, Zákazník má právo na výmenu alebo právo na odstúpenie od Zmluvy.

V Prípade nákupu Tovaru cez e-shop, má zákazník právo vrátiť tovar nepoškodený v lehode 14 s priloženým kompletne vyplneným a podpísaným formulárom „Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy”.

7. Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že Zákazník, ktorý je spotrebiteľom nebol spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Poskytovateľ má vždy snahu aktívne férovo a spravodlivo riešiť každú takúto požiadavku.

Ak Poskytovateľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej doručenia, má Zákazník podľa zákona č. 391/2015 Z. z. právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovej stránke MH SR).

Zákazník je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Zákazník môže využiť na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu aj platformu pre riešenie sporov on-line dostupnú na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku”) nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo lehote, pričom Zmluva predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci, t.j. Poskytovateľ, zaväzuje poskytnúť Zákazníkovi službu na voľný čas, t.j. Kurz, v dohodnutom čase, a na základe ktorej dochádza k rezervácii určitej kapacity, v prípade ktorej by pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy mohol mať predávajúci, t.j Poskytovateľ problémy s jej naplnením.

Odstúpiť od Zmluvy nemôže žiadna zo zmluvných strán.

9. Storno podmienky – kurz

V prípade nemožnosti Zákazníka, resp. Účastníka zúčastniť sa Služby/Kurzu nevzniká nárok na storno Služby/Kurzu. Zákazník je však oprávnený oznámiť Poskytovateľovi inú osobu, ktorá sa Služby/Kurzu namiesto neho alebo Účastníka zúčastní (ďalej len „Náhradník”). O tejto skutočnosti je Zákazník resp. Účastník povinný informovať Poskytovateľa najneskôr 7 dní pred Začiatkom Služby/Kurzu.

10. Storno podmienky pre balík kurzov

V prípade nemožnosti Zákazníka, resp. Účastníka zúčastniť sa niektorej Služby/Kurzu z Balíka Služieb/Kurzov nevzniká nárok na storno Služby/Kurzu. Zákazník je však oprávnený oznámiť Poskytovateľovi inú osobu, ktorá sa vybranej Služby/Kurzu, alebo Balíka Služieb/Kurzov namiesto neho zúčastní (ďalej len „Náhradník”). O tejto skutočnosti je Zákazník resp. Účastník povinný informovať Poskytovateľa najneskôr 7 dní pred Začiatkom danej Služby/Kurzu, alebo Balíka Služieb/Kurzov.

11. Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ zverejňuje VOP na Webovej stránke, alebo ako prílohu zvolenej formy písomnej komunikácie (napríklad email). Zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku pokiaľ je Zákazník spotrebiteľom. V ostatných prípadoch sa zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

V prípade, že niektoré ustanovenie týchto VOP je, alebo sa stane neplatným, neúčinným, alebo nerealizovateľným, použije sa namiesto takéhoto ustanovenia to ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Tým nie je dotknutá platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných ustanovení alebo VOP ako celku. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na Webovej stránke alebo inej komunikačnej platforme Poskytovateľa. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči Zákazníkovi vyplnením a odoslaním Prihlášky Poskytovateľovi, prípadne zaslaním Objednávky Tovaru, Služby, alebo Kurzu.

Zákazník odoslaním Prihlášky, alebo nákupom na eshope Poskytovateľa potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 20. 10. 2023. Kontaktné údaje Poskytovateľa (okrem údajov uvedených v článku 2. týchto VOP): business@librum.com, tel. č.: +421 905 259 869.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27.

Vytvorené dňa 1. 1. 2022 v Bratislave.
Revidované 20. 10. 2023.

Schválil a revidoval: Mgr. Martin Miklánek, konateľ spoločnosti SCHREIBER group, s.r.o.

O nás

Budujeme mosty vďaka spájaniu skúseností, odbornosti a ľudského prístupu, aby sme Vám pomohli zmeniť pohľadu na starostlivosť o zdravie. Staňte sa súčasťou Librum a naučte sa ako vďaka osobnému rastu žiť plnohodnotnejší, šťastnejší a zdravší život.

Sledujte nás

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach a nenechajte si ujsť inšpiratívne témy, zdravé tipy a ďalšie zaujímavé informácie.