Palpation Anatomy and Biomechanics

990,00 

Termín: 19. – 22. 9. 2024 v Bratislave

Termín: 26. – 29. 9. 2024 v Bratislave

Popis

Kurz je vhodný pre: Fyzioterapeutov, opatrovatelov, trénerov, masérov, pohybových terapeutov, inštruktorov skupinových cvičení, jógy, pilatesu a tých, ktorí chcú rozvíjať svoje vedomosti v oblasti anatómie a funkcie pohybového systému.

Koncept a obsah vzdelávania Palpation Anatomy and Biomechanics vychádza zknižného bestselleru Andrew Biel – Trail Guide to the Body. Nadväzuje na autorovu pedagogickú činnosť. Andrew Biel bol v roku 2011 ocenený (Massage Therapy Foundation’s Humanitarian Award) za prínos vo svojej profesii. Vo svojom diele Trail Guide to the Body popisuje na 456 stranách, 945 ilustráciách zachytávajúcich 162 svalov, 206 kostí, 33 ligamentov a 110 orientačných bodov ľudského tela palpáciu a biomechaniku pohybového systému.

Vedomosti získané na kurze vám pomôžu osvojiť si palpačné zručnosti, kľúčové poznatky štrukturálnej biomechaniky a posturálne vzory. Tieto východiská sú dôležité pre schopnosť správnej diagnostiky, zostavenie funkčných terapeutických stratégií, pre kontrolu svalovej aktivity ako aj profesijný rast účastníkov vzdelávania v oblasti starostlivosti o zdravie a pohybový aparát. Kurz je vhodný pre čerstvých absolventov štúdia, ktorí nemali dostatok praxe, ale rovnako aj pre tých skúsenejších, ktorí sa potrebujú neustále zdokonaľovať a hľadať nové prístupy pre svoju prax.

Na kurze Palpation Anatomy and Biomechanics rozviniete palpačné zručnosti (ako vyhmatávať) zamerané na identifikáciu kostí a svalov. Získate kľúčové vedomosti v oblasti štrukturálnej biomechaniky a jej posturálnych implikácií. Dostatočný vedomostný základ a pochopnie ako svaly spolupracujú je základom pre ďalší rozvoj v oblasti fyzioterapie ako aj trénerstva.

Librum Education kurz: Palpation Anatomy and Biomechanics

 

Na vzdelávaní Librum Education – Palpation Anatomy and Biomechanics sa naučíte:

 • Ako implementovať palpačnú anatómiu a kineziológiu ako kľúčové komponenty manuálnej terapie a práce s pohybovým aparátom.
 • Rozvojom palpačných zručností získate potrebnú istotu pri diagnostike pohybového aparátu, manuálnej terapie a kontroly kvality vykonávaných cvičení.
 • Ako pracovať s biomechanickými modelmi, ktoré vám pomôžu zdokonaľovať sa v palpačnej anatómií a kineziológií atraktívnym spôsobom. Tento prístup vám pomôže pochopiť potrebné súvislosti a ďalej na nich stavať.
 • Potrebnú teoretickú a praktickú vedomostnú bázu čím sa stanete dostatočne skúsení a sebaistí v oblasti manuálnej terapie a práce s pohybovým aparátom.
 • Potrebnú anatomickú terminológiu a jej význam, čím sa zdokonalíte v efektívnej komunikácií s ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi v oblasti diagnostiky, terapie, či pri prevencii vzniku dysfunkcií pohybového aparátu.

 

Palpácia

Palpácia predstavuje využitie hmatu ako efektívneho nástroja na vyhľadanie a identifikáciu rozličných štruktúr a tkanív ľudského tela. Palpácia je schopnosť zachytiť a vyhodnotiť vnemy a prejavy ľudského tela prostredníctvom rúk, ďalej ich interpretovať. Tieto informácie sa nedajú popísať iným spôsobom a sú východiskom pre pochopenie reakcií ľudského tela na dotyk. Rozvoj týchto kineziotetických zručností je esenciálnym východiskom manuálnej terapie a aplikácie jej postupov a techník.

Librum Education kurz: Palpation Anatomy and Biomechanics

 

Štrukturálna biomechanika

Kineziológia je náuka o ľudskom pohybe a interakciách svalov, kĺbov, šliach, väzov a nervového systému. Rozmanitosť a komplexnosť funkcie ľudského tela je založená na rovnováhe, integrácií, vzájomnom usporiadaní jednotlivých súčastí, ich vzťahoch a väzbách ako aj na biomechanike. Základná kineziológia je esenciálna v oblasti manuálnej terapie a práce s pohybovým aparátom. Vytvára východiská pre pochopenie fyziológie a patofyziológie anatomických štruktúr a ich funkcie.

 

Posturálne vzory

Predstavujú jeden z oporných piliérov jednotlivých modalít manuálnej terapie. Využívanie princípov posturálnch vzorov. Umožňuje pozerať na ľudské telo z rôznych uhlov pohľadu a dokázať tak rýchlo vyhodnotiť jeho stav a príčinné súvislosti. Využívanie posturálnych vzorov umožňuje hľadať podobnosti ako aj odlišnosti medzi pohybovými aparátmi rôznych klientov, pretože každý človek formuje svoju postúru na základe svojich štrukturálnych, habituálnych a funkčných posturálnych vzťahov ku gravitácií.

 

Kvalita dotyku

Kvalita dotku predstavuje schopnosť prispôsobiť intenzitu a formu palpácie zvolením správneho spôsobu práce s rukami. Pri zručnom použití vhodných prístupov je možné dosiahnuť rýchlejší, väčší, trvácnejší terapeutický efekt, presnejšie vyhodnotiť aktuálny stav vyšetrovaných tkanív a formu ich odozvy. Kvalita dotyku zahŕňa aj schopnosť rozoznávať a využívať rôzne spôsoby tlaku a následne hĺbky ich aplikácie naprieč jednotlivými anatomickými štruktúrami a vrstvami ľudského tela. Uvedené vedomosti sú základom pre rozvoj citu a sú jedným z oporných piliérov pri vytváraní a rozvíjaní profesionality fyzioterapueta, trénera, či inštruktora cvičení. Zároveň sú kritériom na základe ktorého pacienti/ klienti vnímajú a hodnotia svojich fyzioterapeutov/ trénerov.

Librum Education kurz: Palpation Anatomy and Biomechanics

 

Vzťahová súvislosť palpácie a manuálnej terapie

Pochopenie a rozvoj palpačných zručností a kineziológie sú východiskom pre vyššiu kvalitu techník manuálnej terapie a práce s pohybovým aparátom. Profesijný úspech (fyzioterapeuta, trénera, inštruktora) a bezpečnosť klienta sú závislé na vedomostiach v oblasti anatómie, kvalite spôsobu ich interpretácie, spôsobu využitia pri vytváraní postupov a praktickej aplikácií. Pozitívna synergia vedomostí a praktických zručností, primeraný spôsob ich využitia vám pomôže dosahovať nadpriemerné výsledky a byť tak lepším vo vašom obore.

Librum Education kurz: Palpation Anatomy and Biomechanics

 

Program deň 1 (štvrtok):

9:00 – 9:30 Úvod do problematiky:

 • Čo je palpácia?
 • Odporúčania, nápovedy, rady a zásady bezpečnosti pri palpácií
 • Typy tkanív, ktoré je možné palpovať
 • Kosti a orientačné body na kostiach
 • Svaly a členenie svalov
 • Šľachy a väzy
 • Cievy a nervy

10:30 – 10:45 Prestávka na občerstvenie

10:45 – 13:00 Topografia a orientácia na ľudskom tele

 • Roviny pohybu
 • Smery a pozície
 • Pohyb
 • Telesné systémy – východiská
 • Telesné systémy: kostra – členenie kĺbov
 • Telesné systémy: pohybový aparát
 • Telesné systémy: kardio – vaskulárny
 • Telesné systémy: nervový
 • Telesné systémy: lymfatický

13:00 – 14:00 Prestávka na obed

14:00 – 17:00 Pletenec hornej končatiny (s 15 min prestávkou podľa potreby)

 • Topografia
 • Štruktúry a orientácia na kostiach
 • Praktická časť:
 • “Body trails”
 • Kineziológia a biomechanika
 • Anatómia a palpácia:
  • M. deltoideus
  • M. trapezius
  • M. latissimus dorsi
  • M. teres major
  • Svaly rotátorovej manžety ramennéh kĺbu
  • Mm. rhomboideus major et. minor
  • M. supraspinatus
  • M. infraspinatus
  • M. subscapularis
  • M. levator scapulae

Librum Education kurz: Palpation Anatomy and Biomechanics

 

Program deň 2 (piatok):

8:30 – 9:30 Librum Talks – raňajky s lektorom zodpovedanie otázok, diskusia, ocenenie najlepšej otázky

 • Pletenec hornej končatiny (pokračovanie) – anatómia a palpácia:
  • M. serratus anterior
  • M. pectoralis major
  • M. pectoralis minor
  • M. subclavius
  • Ďalšie štruktúry

10:30 – 10:45 Prestávka na občerstvenie

10:45 – 13:00 Horná končatina – anatómia a palpácia:

  • M. biceps brachii
  • M. triceps brachii
  • M. coracobrachialis
  • Ďalšie štruktúry

13:00 – 14:00 Prestávka na obed

14:00 – 17:00 Predlaktie a hlavné štruktúry ruky (s 15 min prestávkou podľa potreby)

 • Topografia
 • Štruktúry a orientácia na kostiach
 • Praktická časť:
 • “Body trails”
 • Kineziológia a biomechanika
 • Anatómia a palpácia:
  • M. brachialis
  • M. brachioradialis
  • Extentory zápästia a ruky
  • Flexory zápästia a ruky
  • Ďalšie štruktúry
Librum talks: Librum Fresh and Healthy Catering

Librum talks: Librum Fresh and Healthy Catering

 

Program deň 3 (sobota):

9:00 – 9:30 Rekupitulácia predošlého dňa, disklusia,otázky a odpovede

 • Oblasť panvy a stehna
 • Topografia
 • Štruktúry a orientácia na kostiach
 • Praktická časť:
 • “Body trails”
 • Kineziológia a biomechanika
 • Anatómia a palpácia:
  • M. rectus femoris
  • M. vastus lateralis
  • M. vastus medialis
  • M. vastus intermedius
  • M. biceps femoris – krátka a dlhá hlava
  • M. semitendinosus
  • M. semimembranosus

10:30 – 10:45 Prestávka na občerstvenie

10:45 – 13:00 Anatómia a palpácia:

  • M. gluteus maximus
  • M. gluteus medius
  • M. gluteus minimus
  • M. piriformis
  • M. quadratus femoris
  • Mm. obturatorius internus et. externus
  • Mm. gemelli
  • M. gracilis
  • M. pectineus
  • M. adductor magnus
  • M. adductor longus

13:00 – 14:00 Prestávka na obed

14:00 – 17:00 Anatómia a palpácia (s 15 min prestávkou podľa potreby)

  • M. tensor fascie latae
  • Iliotibiálny trakt
  • M. sartorius
  • M. ilaicus
  • M. psoas
  • Ďalšie štruktúry
  • Predkolenie a noha
  • Topografia
  • Štruktúry a orientácia na kostiach
  • Praktická časť:
  • “Body trails”
  • Kineziológia a biomechanika
  • Anatómia a palpácia:
   • M. gastrocnemius
   • M. soleus
   • M. tibialis anterior
   • Mm. extensor hallucis  et. digitorum longus
   • M. tibialis posterior
   • M. felxor hallucis et. digitorum longus
   • M. peroneus longus et. brevis
   • Štrukúry nohy
   • Ďalšie štruktúry

Librum Education kurz: Palpation Anatomy and Biomechanics

 

Program deň 4 (nedeľa):

9:00 – 9:30 Rekupitulácia predošlého dňa, disklusia, otázky a odpovede

 • Chrbtica a trup
 • Topografia
 • Štrukúry a orientácia na kostiach
 • Praktická časť:
 • “Body trails”
 • Kineziológia a biomechanika

10:30 – 10:45 Prestávka na občerstvenie

10:45 – 13:00 Anatómia a palpácia:

  • M. spinalis
  • M. longissimus
  • M. iliocostalis
  • M. quadratus lumborum
  • M. transverso – spinalis
  • Mm. splenius capitis et. cervices
  • Mm. suboccipitales:
  • Mm. rectus capitis major et. minor
  • Mm. obliquus capitis superior et. inferior

13:00 – 14:00 Prestávka na obed

14:00 – 17:00 Anatómia a palpácia (s 15 min prestávkou podľa potreby):

  • M. rectus abdominis
  • M. obliqueus externus abdomins
  • M. obliqueus internus abdomins
  • M. transversus abdominis
  • M. diaphragma
  • Mm. intercostales
  • Ďalšie štruktúry
  • Hlava
  • Topografia
  • Štruktúry a orientácia na kostiach
  • Praktická časť:
  • “Body Trails”
  • Kineziológia a biomechanika
  • Anatómia a palpácia:
   • M. sternocelidomastoideus
   • Mm. scaleni: anterior/ medius/ posterior
   • M. masseter
   • M. temporalis
   • M. platysma
   • M. occipitofrontalis
   • Ďalšie štruktúry

Librum Education kurz: Palpation Anatomy and Biomechanics

 

Prečo sa zúčastniť Palpation Anatomy and Biomechanics?

 • Vzdelávajte sa, aby ste zostali o krok pred konkurenciov.
 • Získajte istotu v diagnostike, terapeutických a cvičebných metódach s ktorými pracujete.
 • Zlepšite svoje palpačné zručnosti, znalosti o mechanike pohybu a súvislostiach. Precíznejšie vykonávané techniky sú bezpečnejšie pre klienta (vďaka tomu aj pre vás), pomáhajú vám dosahovať lepšie výsledky. Spokojný klient = výborné referencie pre vašu prax a kariérny rast.
 • Učte sa od najlepších – lektori Librum sú garanciou kvality. Prinášajú najaktuálnejšie informácie reflektujúce najnovšie trendy v oblasti wellbeing a fitness.
 • Účasťou na kurze získate nové vedomosti, ktoré okamžite implementujete do svojej praxe.
 • Vzdelávanie od Librum Education je schválené Slovenskou komorou fyzioterapeutov a je zaradené do systému celoživotného vzdelávania.
 • Librum vernostný systém – vážime si vašu dôveru a preto absolvovaním školenia získate VIP ceny pre ďalšie vzdelávanie od Librum Education.
 • Odmeňujeme váš záujem – najaktívnejších účastníkov s najlepšími otázkami odmeníme hodnotným cenami, pretože chceme,  aby ste boli lepší!
 • Garancia individuálneho prístupu – záleží nám na kvalite, preto je kapacita vzdelávania maximálne 18 účastníkov. Interakcia s lektorom je navyše rozšírená o raňajky spojené s diskusiou Librum Talks a “Meet and greet” obedy, vďaka čomu neostane jediná otázka nezodpovedaná. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes a zažite to na vlastnej koži!

Trvanie kurzu: (4 dni štvrtok – nedeľa) orientačne 9:00 – 17:00 s hodinovou obednou prestávkou + Librum Talks spojený s raňajkami s lektorom na začiatku 2. dňa vzdelávania

Forma vzdelávania: kombinovaná = 54 hodín (34 vyučovacích hodín fyzická účasť na vzdelávaní & 20 hodín samoštúdium on-line podkladov)

V cene kurzu je zahrnuté: Registračný poplatok, detailné tlačené skriptá s prezentáciou a podkladmi vychádzajúce z knihy Trail Guide to the Body, certifikát o absolvovaní kurzu s kreditmi od Slovenskej komory fyzioterapeutov, občerstvenie a obedy počas každého dňa trvania kurzu.

Na každého účastníka navyše čaká prekvapenie od Librum Education!