Business Attitude Mentorship Phase I.

Hlavným cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom teoretický a inšpiratívny prehľad v strategických atribútoch manažmentu. Kurz je koncipovaný strategicky pre riadenie a zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných firiem, práve tieto typy podnikov sú prioritou národného ako aj európskeho hospodárstva.

Svojím obsahom je užitočný nielen vedúcim pracovníkom, ale aj zamestnancom, ktorí sú v prvej línií kontaktu so zákazníkom. Kurz Business Attitude Mentorship Phase I. v tomto rozsahu nemá na trhu konkurenciu. Spája teóriu s praxou, čo sa týka obsahu, rozsahu aj zamerania. Veľmi cenené sú práve prípadové štúdie, ktoré jednoznačne nasmerujú účastníka v oblasti uplatnenia teoretických znalostí do praxe.

Dátum/miesto konania

19. – 23. 6. 2023 (5 dní)
Bratislava, Slovensko

Forma

osobná, prezenčná, samoštúdium

Cieľová skupina

podnikatelia, prevádzkari, team leaders, managers, zamestnanci intenzívne komunikujúci so zákazníkmi, zdravotný personál, prevádzkari zdravotníckych zariadení

Lektor

Mgr. Martin Miklánek (Slovensko)

Testovanie

test na min. 70%

Certifikácia

certifikát

Informácie

E-mail

Telefón/WhatsApp

Hlavné témy (orientačná časová dotácia)

 • Brand Identity (časový rozsah 2 hod) – ako vybudovať silnú a úspešnú značku a zabezpečiť jej rast
 • Marketing Management (časový rozsah 8 hod) – do akých foriem reklamy, budovania povedomia a zákazníckej lojality investovať a kde naopak nie
  » ako segmentovať trh, aké kanály na predaj využiť
  » nepriamy predaj ako nástroj cieleného zvyšovania tržieb
  » ambasádor značky a jeho význam
 • Business communication (časový rozsah 8 hod)
  » komunikácia so zákazníkom, zamestnancom, business partnerom, dodávateľom, trhom, investorom, odbornou verejnosťou, komorami a procesnými združeniami, klubom
  » vyjednávanie a zvládanie námietok
  » stres a jeho vplyv na biznis
 • Predaj a podpora predaja (časový rozsah 8 hod)
  » ako nástroj na získavanie finančných prostriedkov
  » ako nástroj na uspokojovanie potrieb
  » spôsob propagácie myšlienok a riešení
 • Metodika vypracovania biznis stratégie (časový rozsah 6 hod)
  » stanovenie cieľov, marketingový mix, klientské portfólio, segmentácia produktov, zostavenie produktového portfólia
 • Time Management (časový rozsah 6 hod)
  » plánovanie, organizácia, štruktúra, prokrastinácia, reporting
 • Goal Setting (časový rozsah 5 hod)
  » ciele a orientácia na výsledok, milestone to targets, one more principle, problem management
 • Prípadové štúdie (časový rozsah 5 hod)
  » proces implementácie osvojených poznatkov do praxe, zvládanie námietok, presadzovanie a vyjednávanie
Profil absolventa vzdelávania

Účastník kurzu vzdelávania Business Attitude Mentorship Phase I.:

 • bude vedieť vybudovať silnú a úspešnú značku,
 • zostaviť jednoznačný marketingový mix,
 • nastaviť vhodnú formu komunikácie na zákazníka, zamestnancov, dodávateľov, partnerov, zväzy a združenia
 • postaví si vlastný brand profile, ktorý bude rozvíjať v súkromnom, pracovnom aj osobnom živote,
 • pochopí fungovanie firiem a ich predajných stratégií,
 • oboznámi sa s ich zákulisiami fungovania, štruktúrou ako aj samotným začlenením do ich štruktúr,
 • vypracuje si vlastnú biznisovú stratégiu a bude vedieť ju obhájiť,
 • bude si vedieť jasne zadefinovať úlohy a zodpovednosti, ako aj matrix štruktúru riadenia,
 • získa prehľad o trhu príležitostí v jednotlivých oblastiach pôsobenia,
 • zvládne time management, stanovovanie si priorít, časové a finančné plánovanie,
 • nastavovanie si cieľov osobného a firemného plánovania,
 • kurz je zavŕšený testovacou časťou a obhajobou téz a riešení pred komisiou,
 • pre úspešné ukončenie a naplnenie potrieb kurzu je potrebné získať 70% výsledok z testu a obhájiť svoje tézy,
 • následne je uchádzačovi vydaný certifikát o absolvovaní kurzu.

Ďalšie možnosti vzdelávania

Odborná verejnosť

Manažérske vzdelávanie

Wellbeing vzdelávanie

ESG vzdelávanie

Osobný rozvoj

Poradenstvo – consulting

O nás

Budujeme mosty vďaka spájaniu skúseností, odbornosti a ľudského prístupu, aby sme Vám pomohli zmeniť pohľadu na starostlivosť o zdravie. Staňte sa súčasťou Librum a naučte sa ako vďaka osobnému rastu žiť plnohodnotnejší, šťastnejší a zdravší život.

Sledujte nás

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach a nenechajte si ujsť inšpiratívne témy, zdravé tipy a ďalšie zaujímavé informácie.