Business Attitude Mentorship Phase I.

Hlavným cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom teoretický a inšpiratívny prehľad typológií osobnosti klienta a špecifík komunikácie s klientom. Uvedené postupy a prístupy majú široké uplatnenie od zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ambulanciách, cez oddelenia v štátnych či súkromných zdravotníckych zariadeniach. Vďaka týmto poznatkom budú účastníci schopní efektívnejšej komunikácie s klientom. Pacient sa tak lepšie identifikuje so svojím terapeutom, stotožní sa s obsahom a plánom liečby, čo vedie k lepším terapeutickým výsledkom.

Kurz Business Attitude vznikol ako reakcia na potreby zdravotníkov, ktorí sa snažia poskytovať kvalitnejšie služby nielen na úrovni vykonávaných postupov a techník, ale aj v spôsoboch komunikácie a vedením klienta. Uvedený kurz v tomto rozsahu nemá na trhu konkurenciu. Spája teóriu s praxou, čo sa týka obsahu, rozsahu aj zamerania.

Dátum/miesto konania

15. – 19. 5. 2023 (5 dní)
Bratislava, Slovensko

Forma

osobná, prezenčná

Cieľová skupina

podnikatelia, prevádzkari, team leaders, managers, zamestnanci intenzívne komunikujúci so zákazníkmi, zdravotný personál

Lektor

Mgr. Martin Miklánek (Slovensko)

Testovanie

test na min. 70%

Certifikácia

certifikát

Informácie

E-mail

Telefón/WhatsApp

Program Business Attitude – Mentorship Phase I:

Pondelok 15. 5. 2023 8:00 – 18:00
Identita jednotlivca – typológia osobností, jej prejavy, správanie, typické spôsoby komunikácie a prezentácie, čo je podstatné pre jednotlivé typy osobností a čo naopak nie. Ako identifikovať jednotlivé typy osobností, aké spôsoby komunikácie využiť a akými spôsobmi ich podporiť?

Utorok 16. 5. 2023 8:00 – 18:00
Komunikácia s klientom/pacientom,  kolegami z práce, nadriadenými, lekármi, širšou odbornou verejnosťou, komorami a procesnými združeniami, športovým klubom, vyjednávanie a zvládanie námietok, konfliktných situácií, nedorozumení, stres a jeho vplyv na zdravie a komunikáciu.

Streda 17. 5. 2023 8:00 – 18:00
Budovanie vzájomnej dôvery a vzťahu terapeut – klient/pacient, širšie pochopenie kontextu potrib a očakávaní v rámci terapie, spôsoby propagácie myšlienok a riešení v súlade s potrebami klienta/pacienta.

Štvrtok 18. 5. 2023 8:00 – 18:00
Metodika vypracovania rehabilitačného plánu, stanovenie cieľov, klientské portfólio, segmentácia služieb, zostavenie produktového portfólia služieb, plánovanie, organizácia, štruktúra, prokrastinácia, reporting.

Piatok 19. 5. 2023 8:00 – 18:00
Teória, Goal Setting – ciele a orientácia na výsledok, milestone to targets, one more principle, problem management, prípadové štúdie, proces impementácie osvojených poznatkov do praxe, zvládanie námietok, presadzovanie myšlienok, ktoré môžu byť klientom principiálne odmietané, záverečné skúšky, odovzdávanie certifikátov úspešným absolventom.

Profil absolventa vzdelávania

Účastník kurzu vzdelávania Business Attitude Mentorship Phase I.:

 • bude vedieť vybudovať silnú a úspešnú značku,
 • zostaviť jednoznačný marketingový mix,
 • nastaviť vhodnú formu komunikácie na zákazníka, zamestnancov, dodávateľov, partnerov, zväzy a združenia
 • postaví si vlastný brand profile, ktorý bude rozvíjať v súkromnom, pracovnom aj osobnom živote,
 • pochopí fungovanie firiem a ich predajných stratégií,
 • oboznámi sa s ich zákulisiami fungovania, štruktúrou ako aj samotným začlenením do ich štruktúr,
 • vypracuje si vlastnú biznisovú stratégiu a bude vedieť ju obhájiť,
 • bude si vedieť jasne zadefinovať úlohy a zodpovednosti, ako aj matrix štruktúru riadenia,
 • získa prehľad o trhu príležitostí v jednotlivých oblastiach pôsobenia,
 • zvládne time management, stanovovanie si priorít, časové a finančné plánovanie,
 • nastavovanie si cieľov osobného a firemného plánovania,
 • kurz je zavŕšený testovacou časťou a obhajobou téz a riešení pred komisiou,
 • pre úspešné ukončenie a naplnenie potrieb kurzu je potrebné získať 70% výsledok z testu a obhájiť svoje tézy,
 • následne je uchádzačovi vydaný certifikát o absolvovaní kurzu, ktorý je platný v celej Európskej únii.

Ďalšie možnosti vzdelávania

Odborná verejnosť

Manažérske vzdelávanie

Wellbeing vzdelávanie

ESG vzdelávanie

Osobný rozvoj

Poradenstvo – consulting

O nás

Budujeme mosty vďaka spájaniu skúseností, odbornosti a ľudského prístupu, aby sme Vám pomohli zmeniť pohľadu na starostlivosť o zdravie. Staňte sa súčasťou Librum a naučte sa ako vďaka osobnému rastu žiť plnohodnotnejší, šťastnejší a zdravší život.

Sledujte nás

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach a nenechajte si ujsť inšpiratívne témy, zdravé tipy a ďalšie zaujímavé informácie.